Klub Kajakowy Diabliscie-k


Idź do treści

Menu główne:


Kielbik

PTTK > Odznaki kajakoweRegulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK KIEŁBIK

Przepisy ogólne

§ 1

1. Celem ustanowienia Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK “Kiełbik” ( dalej zwanej KIEŁBIK ) jest:

* propagowanie turystyki kajakowej wśród najmłodszych,
* zachęcanie do poznawania ojczystego kraju i obcowania z przyrodą,
* tworzenie nawyków czynnego wypoczynku.

§ 2

1. Dziecięca Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:

I stopień BRĄZOWY
II stopień SREBRNY
III stopień ZŁOTY

§ 3

1. KIEŁBIKI wszystkich stopni przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych.
2. Podstawą do przyznania KIEŁBIKA jest przedłożenie Książeczki TOK do weryfikacji w dowolnie wybranym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

Rozdział II

Zasady zdobywania odznaki

§ 4

1. KIEŁBIKI zdobywa się według kolejności stopni wymienionych w § 2.
2. Zdobywanie KIEŁBIKÓW rozpoczyna się od stopnia I – BRĄZOWEGO.

§ 5

1. Każdy spływ powinien być wpisany i potwierdzony w książeczce TOK.
2. KIEŁBIKI może nadać Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK lub Instruktor Turystyki Polskiego Związku Kajakowego organizujący spływ kajakowy lub w nim uczestniczący. Przodownik lub instruktor nadający w tym trybie odznakę jest zobowiązany do zweryfikowania jej w dowolnym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

Rozdział III

Warunki zdobywania odznaki

§ 6

1. Podstawą przyznania KIEŁBIKA odpowiedniego stopnia jest udział w spływach trwających łącznie:


2 dni na stopień BRĄZOWY
7 dni na stopień SREBRNY
14 dni na stopień ZŁOTY

2. KIEŁBIKI można zdobywać do ukończenia 9 roku życia, pływając pod opieką dorosłych.
3. W ciągu roku można zdobyć jeden stopień KIEŁBIKA.Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 7

1. KIEŁBIKI powinno się wręczać uroczyście po zakończeniu spływu lub w czasie zakończenia sezonu kajakowego.

§ 8

1. Ewidencję turystów, którzy zdobyli KIEŁBIKI, prowadzą Terenowe Referaty Weryfikacyjne.
2. Na podstawie zweryfikowanej książeczki TOK można nabywać dowolną ilość odznak.
3. W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.
4. Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 9
Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

§ 10
Traci moc regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK “KIEŁBIK” z dnia 26.05.1995 roku.

§ 11
Regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK “KIEŁBIK” został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2002 r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego