Klub Kajakowy Diabliscie-k


Idź do treści

Menu główne:


Kto może prowadzić spływ kajakowy

Organizacja spływów kajakowychKto może organizować, prowadzić spływ kajakowy lub inne formy rekreacji ruchowej?

Odpowiedź na zadane w tytule pytanie nie jest oczywista. Zgodnie z przepisami, które niestety zostały już uchylone był to instruktor rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo. W świetle nowych aktów prawnych pn. Ustawa o sporcie ... wszystko wskazuje na to, że nic się nie zmieniło, choć o instruktorach rekreacji ruchowej czy przodownikach i przewodnikach PTTK ani słowa !


Pojawia się nowy termin - Instruktor sportu.

Formalnie, wcześniej nabyte uprawnienia ( np. instruktor rekreacji ruchowej) zachowują moc prawną - ale jednocześnie brak dokumentów formalnych określających zakres działania czy odpowiedzialności ponieważ ustawy i rozporządzenia, które to precyzowały już nie obowiązują:

NIE OBOWIĄZUJĄCA USTAWA z dnia 27 czerwca 2001 roku
w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. (Dz.U.2001.71.738)

POZOSTAJE i OBOWIĄZUJE


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U.2001.135.1516)


§ 11. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

Analizując aktualne przepisy można dojść do wniosku, że
na chwilę obecną spływ może poprowadzić osoba posiadająca uprawnienia instruktora sportu, instruktora rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo lub przodownik turystyki kajakowej (od stopnia III). Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z posiadanego stopnia lub uprawnień, np. przodownik turystyki kajakowej PTTK III stopnia może prowadzić spływ do 10 osad.

Jak traktować zatem amatorski sport i rekreację czy turystykę doraźną (w tym kajakową)? W tej sytuacji obowiązują ogólne przepisy, jak np. ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zastąpiła ona dotychczas obowiązujące przepisy ustawy w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
Jest tutaj m.in. mowa o zakazie prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości.

Wszystko wskazuje na to, że najwększym ograniczeniem jest posługiwanie się terminem "
spływ kajakowy". Jeżeli organizujemy "spływ kajakowy" musimy posiadać stosowne uprawnienia i przestrzegać regulacji z tym związanych.

Jeśli jednak odrzucimy ten termin i zorganizujemy z przyjaciółmi np.
sobotnie pływanie kajakiem nie potrzebujemy żadnych uprawnień!

Pamiętajmy jednak, że uprawnienia do organizacji i prowadzenia spływu lub organizacja amatorskiego, koleżeńskiego pływania nie zwalaniają nas od wielu obowiązków, np. obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestnikom . Ewentualna odpowiedzialność za zaistniały na wodzie wypadek może być bardzo dotkliwa. Ku przestrodze zapoznaj się z wyciągiem z Kodeksu Karnego !

* * * *


Swoje przepisy w powyższych kwestiach wydał również Polski Związek Kajakowy. Od 2007 roku obowiązuje instrukcja na temat zasad organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych w PZK. Od niedawna mamy też Regulamin instruktora turystyki i rekreacji PZK.

* * * *


Będę śledził zmiany i nowości ...


Powrót do treści | Wróć do menu głównego